PIPHB
Autor: PIPHB
27/02/2017
Zapraszamy na cykl szkoleń: "Prawo w praktyce biznesowej". Szkolenia adresowane są do producentów, dystrybutorów, sprzedawców wyrobów budowlanych oraz wykonawców usług budowlanych. Odbiorcami szkoleń są również osoby odpowiedzialne za relacje z kontrahentami i klientami, kadra zarządzająca, pracownicy działów handlowych, kontroli jakości, reklamacji, marketingu i HR.

Korzyści dla uczestników

 • Szkolenia organizowane są przy współpracy z Kancelarią Adwokacką OBLIGO.
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego, najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki stosowania przepisów prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, mnogości uczestników procesu budowlanego oraz umiejętności szacowania ryzyk prawnych i finansowych związanych z przebiegiem inwestycji.

 

Prowadzący szkolenia

Praktycy – adwokaci i radcowie prawni obsługujący na co dzień przedsiębiorców budowlanych.

 

Sprawy organizacyjne 

 • Miejsce szkolenia: do ustalenia wg potrzeb uczestników.
 • Terminy: do ustalenia wg potrzeb uczestników.
 • Grupy szkoleniowe: 7 – 20 osób. 
 • Czas trwania szkolenia: 5 – 8 godzin w zależności od tematu. 
 • Koszt uczestnictwa: 500 - 590 zł netto* (+23% VAT) w zależności od tematu.
 • 400 - 490 zł netto* (+23% VAT) – dla członków PIPHB * przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy udzielamy 20% rabatu
 • Koszt uczestnictwa obejmuje zajęcia merytoryczne, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch.
 • Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych prosimy kierować do p. Aleksandry Kosenda, e-mail: kosenda@obligo.pl 

 

Przykładowy program i zakres szkoleń:

 

Szkolenie nr 1: Prawo umów dla uczestników inwestycji budowlanej, czyli jak czytać i jak zredagować bezpieczną umowę w branży budowlanej? Czas trwania szkolenia: 8 godz.

 

1. Z kim zawieram umowę? Status prawny kontrahenta i jego konsekwencje

 • język umowy – kiedy wiążąca jest redakcja umowy w języku polskim?
 • adresy rejestrowe a adresy do doręczeń i ryzyka z tym związane.
 • awizacja przesyłki i fikcja skutecznego doręczenia.
 • właściwa reprezentacja kontrahenta (zarząd, prokurenci, pełnomocnicy, inni).
 • tajemnica negocjacji.
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. Zasada swobody umów i jej granice

 • forma umowy (pismo, forma elektroniczna, formy szczególne).
 • czas, miejsce zawarcia i wykonania umowy.
 • wybór prawa dla transakcji, czyli pod jakie prawo będzie podlegała Twoja umowa?
 • wybór jurysdykcji oraz sądu na wypadek sporu, czyli który sąd będzie rozstrzygał o moich sprawach?
 • rola ogólnych warunków umów (OWU) w obrocie prawnym.
 • ochrona konsumenta.
 • konsekwencje przekroczenia swobody umów.

3. Poszczególne klauzule umowne i obszary do negocjacji

 • zaliczka, przedpłata, zadatek – podobieństwa i różnice.
 • wypowiedzenie, odstąpienie, odstępne.
 • zakaz cesji wierzytelności z umowy.
 • odsetki.
 • kary umowne i miarkowanie kar umownych, czyli jak i kiedy sąd może zmniejszyć karę umowną.
 • wykonanie zastępcze.

 

Szkolenie nr 2: Jak uniknąć problemów z bezzasadną reklamacją? Czas trwania szkolenia: 5 godz.

 

 1. Odpowiedzialność za jakość wyrobów i robót – podstawy prawne.
 2. Odpowiedzialność kontraktowa (nienależyte wykonanie umowy).
 3. Pojęcie wady fizycznej i wady prawnej.
 4. Granice dopuszczalnej modyfikacji rękojmi i gwarancji.
 5. Procedury reklamacyjne – jak prawidłowo zareagować na reklamację?
 6. Ustawowe uprawnienie klienta (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie).
 7. Oświadczenie gwarancyjne – na co zwrócić szczególną uwagę?
 8. Normalizacja a odpowiedzialność cywilna. Czy zgodność z normą techniczną. wyłącza odpowiedzialność za wadę? 
 9. Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw (od konsumenta do producenta).
 10. Uprawnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Szkolenie nr 3: Jak zorganizować nowoczesną sprzedaż wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami europejskiego prawa handlowegoCzas trwania szkolenia: 8 godz.

 

1. Typy kontraktów w budownictwie: sprzedaż, dostawa, montaż, usługi, umowy mieszane.

2. Kanały dystrybucji i ich regulacja prawna

 • kiedy oferta jest wiążąca?
 • sprzedaż tradycyjna.
 • dystrybucja.
 • autoryzowana sprzedaż w Internecie.
 • porozumienia dystrybucyjne i ich kontrola przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Odpowiedzialność klienta za zapłatę ceny

 • przedpole transakcji – sprawdzenie wiarygodności płatniczej kontrahenta.
 • należyte udokumentowanie transakcji.
 • odpowiedzialność przedsiębiorców, spółek, wspólników, członków zarządu.
 • zabezpieczenie zapłaty.
  • odpowiedzialność za zapłatę względem podwykonawców
  • odpowiedzialność solidarna z Kodeksu cywilnego, czyli w jakich warunkach inwestor oraz generalny wykonawca wspólnie odpowiadają względem podwykonawców i dalszych podwykonawców.
  • odpowiedzialność zamawiającego wg Prawa zamówień publicznych.
 • gwarancja zapłaty.
 • uznanie długu, poręczenie, awal, weksel, przekaz – przyspieszenie płatności.

 

Szkolenie nr 4: Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie budowlanym - czy to ważne? Czas trwania szkolenia: 5 godz.

 

 1. Dane osobowe w przedsiębiorstwie – czy to ważne?
 2. Obowiązkowe regulacje wewnętrzne (polityki bezpieczeństwa, ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji jako odciążenie zarządu w sferze polityki ochrony danych osobowych).
 3. Przetwarzanie danych osobowych: zakres, czas, usuwanie i anonimizacja.
 4. Ustawowe uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty zewnętrzne.
 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi posprzedażnej (reklamacje, serwisowanie, informacje handlowe i marketingowe).
 7. Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inne informacje szczególnie chronione (tajemnice przedsiębiorstwa).

 

Szkolenie nr 5: Jak optymalnie przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową z zachowaniem ciągłości biznesuCzas trwania szkolenia: 5 godz.

 

 1. Działalność gospodarcza jednoosobowa a spółka – podobieństwa i różnice.
 2. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkiem prywatnym przedsiębiorcy.
 3. Plusy i minusy spółki kapitałowej na przykładzie sp. z o.o.
 4. Treść planu przekształcenia.
 5. Badanie przez biegłego rewidenta.
 6. Odpowiedzialność solidarna ze spółką za zobowiązania przedsiębiorcy.
 7. Spółka z o.o. i S.A. w obrocie – na co zwrócić szczególną uwagę?
 8. Czas trwania szkolenia: 5 godz.

 

Szkolenie nr 6: Kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwach budowlanych jako alternatywna dla klasycznych umów o pracę. Optymalna treść klauzul umownych i zabezpieczenie interesów spółki​. Czas trwania szkolenia: 8 godz.

 

 1. Umowa o świadczenie usług zarządzania jako podstawa zatrudnienia menedżera w przedsiębiorstwie (kontrakt menedżerski).
 2. Podstawy prawne i procedura zawarcia kontraktu menedżerskiego.
 3. Uchwały organów spółki (uchwała wynagrodzeniowa, uchwała rady nadzorczej, poprawna reprezentacja spółki w negocjacjach z menedżerem).
 4. Prawa i obowiązki menedżera – na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Kryteria należytej staranności działań menedżera.
 6. Wynagrodzenie dla menedżera: część stała i część zmienna. Jak mierzyć pracę menedżera?
 7. Menedżer w siedzibie firmie czy w terenie? Jak minimalizować ryzyka związane ze świadczeniem usług na odległość (tzw. home office) lub w terenie.
 8. Narzędzia pracy powierzone menedżerowi. Granice odpowiedzialności prawnej za ich uszkodzenie lub utratę. Obowiązki informacyjne, rozliczeniowe, ochrona danych znajdujących się w urządzeniach mobilnych.
 9. Zakaz konkurencji dla menedżera. Klauzule umowne oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie.
 10. Zakaz konkurencji po ustaniu funkcji menedżera: na jak długo i za jakim odszkodowaniem?
 11. Ochrona własności intelektualnej spółki a dostęp menedżera do baz danych spółki.
 12. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa spółki oraz informacji poufnych.
 13. Obowiązki spółki względem menedżera.
 14. Tryby zakończenia współpracy z menedżerem. Czy należy się odprawa?
 15. Odpowiedzialność menedżera: cywilna oraz karna.
 16. Zalety kontraktów menedżerskich – podsumowanie.